Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

krulewka
5338 43dc 390
Reposted fromzciach zciach
krulewka
Reposted frombukoz bukoz viazciach zciach

June 12 2015

krulewka
krulewka
krulewka

Favourite Dean/Cas moments ~ 5x14 “My Bloody Valentine”
“I’m gonna hang up now.”
“Right.”

krulewka
5796 12f1 390
Reposted frompustemysli pustemysli viaundonee undonee
krulewka
Reposted frommarysia marysia viaHigh-Key High-Key
krulewka
krulewka
4265 9098 390
Reposted fromBulterier Bulterier viaundonee undonee
krulewka

November 03 2014

krulewka
4631 e41c 390
Reposted fromdrinkinspree drinkinspree
krulewka
4949 1381 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrinkinspree drinkinspree
7845 7a82 390

sometimes, the only choices you have are bad ones. but you still have to choose.

Reposted fromimposwin imposwin
krulewka
8551 ea15 390
Reposted fromchief chief
krulewka
0517 f251 390
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97

April 25 2013

krulewka
W końcu się poddajesz. Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć o co było to zamieszanie. Nie interesuję Cię już czy ktoś odejdzie albo czy może zranić. Zgadzasz się na wszystko. Umarłaś, sama przyznaj.
— znalezione
Reposted frommaybeyou-xx maybeyou-xx viaextract extract

March 30 2013

krulewka
3373 b865 390
Reposted fromextract extract

December 09 2012

krulewka
5236 6034 390
Reposted fromhangry hangry
krulewka
5288 c3f8 390
Reposted fromnebthat nebthat

November 14 2012

krulewka
3273 4c4f 390
Reposted fromsweetdisposition sweetdisposition
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl